Zgłoszenie szkoły

II-III. Dane szkoły, Komisji Szkolnej i Zgłaszającego

Prosimy o wprowadzenie danych szkoły, członków Komisji Szkolnej i osoby zgłaszającej .

Uwaga! Dane szkoły zawarte w formularzu będą użyte do ogłaszania wyników zawodników oraz do wydruku dyplomów i zaświadczeń dla zawodników oraz opiekunów. Prosimy więc o upewnienie się, że są one kompletne i bezbłędne.

 
Województwo
Powiat - wybierz województwo -
Pełna nazwa szkoły
Miejscowość (poczta)
Kod pocztowy
Ulica/nr bud./nr lok.   
Miejscowość (inna niż poczta)
E-mail szkoły:
Telefon
Faks
Strona www
Dyrektor szkoły
PłećTytuł naukowyImięNazwisko

Skład Komisji Szkolnej
 PłećTytuł naukowyImięNazwisko
Przewodniczący:
Członek Komisji: 
Członek Komisji:  
Liczba uczestników Olimpiady
Opiekun merytoryczny uczniów
Prosimy o podanie pełnej listy opiekunów merytorycznych (pamiętając, że uczeń nie może mieć więcej niż jednego opiekuna). Zmiana tych danych nie będzie już możliwa w kolejnym kroku.
ImięNazwisko
dodaj dodaj opiekuna
Osoba zgłaszająca - członek Komisji Szkolnej
PłećTytuł naukowyImięNazwisko
Telefon kontaktowy (komórka - tylko cyfry)
E-mail:
   [na ten adres e-mail zostaną wysłane login i hasło do Panelu Komisji Szkolnych]
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Olimpiady Przedsiębiorczości i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z "Olimpiadą Przedsiębiorczości" w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów "Olimpiady Przedsiębiorczości" moich danych osobowych (w tym ich publikację w Internecie) zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i prawie do ich poprawiania.

Oświadczam, że posiadam zgodę, w rozumieniu art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.), osób, których dane zawarte są w zgłoszeniu szkoły do zawodów, na przekazanie ich danych osobowych w celu przetwarzania tych danych (w tym ich publikację w Internecie) w związku z organizacją "Olimpiady Przedsiębiorczości", udostępnienie ich wizerunku oraz na udział w badaniach ewaluacyjnych dot. zawodów, prowadzonych przez organizatora projektu, jak również agencję badawczą realizującą badanie na zlecenie Narodowego Banku Polskiego.

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych dot. zawodów, prowadzonych przez organizatora projektu, jak również agencję badawczą realizującą badanie na zlecenie Narodowego Banku Polskiego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Olimpiady Przedsiębiorczości jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 150, 02-554 Warszawa).
Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania zawodów Olimpiady Przedsiębiorczości, opublikowania wyników zawodów poszczególnych etapów eliminacji Olimpiady Przedsiębiorczości (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej Olimpiady Przedsiębiorczości: www.olimpiada.edu.pl, a także w publikacjach olimpijskich), dla celów niezbędnej sprawozdawczości i przeprowadzenia badań ewaluacyjnych. Także wyłącznie w tych celach dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych.