Zgłoszenie szkoły

II-III. Dane szkoły, Komisji Szkolnej i Zgłaszającego

Prosimy o wprowadzenie danych szkoły, członków Komisji Szkolnej i osoby zgłaszającej .

Uwaga! Dane szkoły zawarte w formularzu będą użyte do ogłaszania wyników zawodników, do przygotowania i wysyłki zawiadomień dla Komisji Szkolnej, zaświadczeń dla zawodników oraz dyplomów dla zawodników i opiekunów, a także innych pism. Prosimy więc o upewnienie się, że są one kompletne i bezbłędne.

 
Województwo
Powiat - wybierz województwo -
Pełna nazwa szkoły
Miejscowość (poczta)
Kod pocztowy
Ulica/nr bud./nr lok.   
Miejscowość (inna niż poczta)
E-mail szkoły:
Telefon
Faks
Strona www
Dyrektor szkoły
PłećTytuł naukowyImięNazwisko

Skład Komisji Szkolnej
 PłećTytuł naukowyImięNazwisko
Przewodniczący:
Członek Komisji: 
Członek Komisji:  
Liczba uczestników Olimpiady
Opiekun merytoryczny uczniów
Prosimy o podanie pełnej listy opiekunów merytorycznych (pamiętając, że uczeń nie może mieć więcej niż jednego opiekuna). Zmiana tych danych nie będzie już możliwa w kolejnym kroku.
              
    
dodaj dodaj opiekuna
Osoba zgłaszająca - członek Komisji Szkolnej
PłećTytuł naukowyImięNazwisko
Telefon kontaktowy (komórka - tylko cyfry)
E-mail:
   [na ten adres e-mail zostaną wysłane login i hasło do Panelu Komisji Szkolnych]
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Olimpiady Przedsiębiorczości i zobowiązuję do przestrzegania jego zapisów.
Jednocześnie potwierdzam prawdziwość moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, w tym ich publikację w Internecie w zakresie imienia i nazwiska, zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 pkt a) RODO*, w związku z organizacją XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości oraz na udział w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez organizatora Olimpiady, jak również agencję badawczą realizującą badanie na zlecenie Narodowego Banku Polskiego (cel przetwarzania danych).
Moja zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolna. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i przysługujących mi praw w tym zakresie:

- Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie (al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa);
- Okres przetwarzania danych przez Administratora jest nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, zaś po upływie okresu przetwarzania dane są anonimizowane lub nieodwracalnie usuwane, z zastrzeżeniem wymaganego prawem okresu archiwizowania tego typu danych.
- Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: - Prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; - Prawo uzyskania kopii danych; - Prawo do sprostowania; - Prawo do usunięcia danych; - Prawo do ograniczenia przetwarzania; - Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach upowszechniania materiałów informacyjnych nt. działalności edukacyjnej Administratora; - Prawo wycofania zgody; - Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Wniosek dotyczący realizacji ww. praw, można wysłać drogą e-mailową na adres: biuro@olimpiada.edu.pl;
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).