icon

Panel Komisji Szkolnych

Rejestracja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 
od 2 do 31 października 2017 r. trwają zgłoszenia do XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Szkołę i uczniów zgłasza nauczyciel (nie uczniowie). 

Zgłoszenie do XIII edycji odbywa się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Zachęcamy do skorzystania z Instrukcji wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

ZASADY ZAPISÓW

Udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Do każdej edycji Olimpiady obowiązuje oddzielna rejestracja. Udział w poprzednich edycjach nie zwalnia z konieczności rejestracji.

Procedura rejestracji przebiega w następujących krokach:

1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną.
WAŻNE: Komisja składa się z dwóch członków oraz przewodniczącego. Z jednej szkoły może być zgłoszona tylko jedna Komisja Szkolna.


2.
 Uczeń zgłasza Komisji Szkolnej chęć udziału w Olimpiadzie Przedsiębiorczości. 
Uczeń (w przypadku uczniów pełnoletnich) lub przedstawiciel ustawowy ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich) podpisuje zgodę na udostępnienie i wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a także na udział w badaniach ewaluacyjnych. 
Wzory formularzy:
formularz dla osoby pełnoletniej
formularz dla osoby niepełnoletniej
Podpisane przez uczniów zgody przechowuje Komisja Szkolna.

3. Dyrektor
 szkoły wskazuje opiekuna merytorycznego ucznia.
WAŻNE: Jeden uczeń może mieć tylko jednego opiekuna merytorycznego. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady opiekunowi merytorycznemu laureata organizator może przyznać nagrodę w przypadku, gdy jest on uprawnionym reprezentantem szkoły laureata, tj. według wskazania dyrektora. Opiekun merytoryczny nie musi być członkiem Komisji Szkolnej.

4. Komisja Szkolna
 – w dniach 
 31 października 2017 r. – rejestruje zawodników w następujących krokach:

> elektroniczna rejestracja
 poprzez powyższy formularz zgłoszeniowy, wraz z podaniem składu Komisji Szkolnej, opiekuna merytorycznego ucznia oraz danych imiennych zawodników;                                                                             
Dane potrzebne podczas rejestracji:
- pełne dane szkoły (nazwa szkoły, adres, powiat, numer telefonu i faksu, adres e-mail, adres www, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy dyrektora szkoły) 
- skład Komisji Szkolnej (imiona nazwiska oraz tytuły naukowe 3 członków Komisji, w tym przewodniczącego)
- dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail)
- dane imienne zawodników (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail) 
WAŻNE: Nie będą potrzebne daty urodzenia oraz PESELE.

> wydrukowanie dwóch egzemplarzy "Zgłoszenia szkoły" wygenerowanego przez system podczas rejestracji
;

> wysłanie jednego egzemplarza "Zgłoszenia szkoły"
  podpisanego przez dyrektora szkoły i przewodniczącego Komisji Szkolnej oraz opatrzonego pieczęcią szkoły (listem poleconym do 31 października 2017 r. - decyduje data stempla pocztowego) na adres właściwego Komitetu Okręgowego
WAŻNE: Obowiązkiem Komisji Szkolnej jest dokładne sprawdzenie, do którego okręgu została przyporządkowana jej szkoła. W przypadku dokonania przez szkołę zgłoszenia do niewłaściwego Komitetu Okręgowego może ono zostać unieważnione. Adresy Komitetów Okręgowych znajdują się 
tutaj.
Nie przyjmuje się „Zgłoszeń szkoły” przesyłanych faxem.
Drugi egzemplarz „Zgłoszenia szkoły” przechowuje Komisja Szkolna.


5.
 Po dokonaniu rejestracji Komisja Szkolna, na mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym, otrzyma login i hasło dostępu do PANELU KOMISJI SZKOLNYCH, będącego narzędziem współpracy Komisji Szkolnych oraz Komitetów Okręgowych.

6.
 W dniach 27 listopada  4 grudnia br. PANELU KOMISJI SZKOLNYCH Komisja Szkolna potwierdza otrzymanie testów eliminacji szkolnych.

7.
 W dniach od 7 grudnia br. (od godz. 12.00) do 11 grudnia br. (do godz. 24.00) w PANELU KOMISJI SZKOLNYCH Komisja Szkolna wpisuje wyniki uzyskane przez uczniów podczas eliminacji szkolnych.

Zasady zapisów określa Regulamin.Z pozdrowieniami,
Organizatorzy Olimpiady Przedsiębiorczości

 

 

login icon

Logowanie

Problemy z logowaniem? - kliknij