icon

Panel Komisji Szkolnych

Rejestracja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 do 31 października 2016 r. trwają zgłoszenia do XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Szkołę i uczniów zgłasza nauczyciel (nie uczniowie).

Jeżeli szkoła nie została jeszcze zgłoszona do XII edycji, proszę przejść do
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Przypominamy, że do każdej edycji Olimpiady obowiązuje oddzielna rejestracja. Dlatego bez względu na to, czy szkoła brała udział w poprzednich edycji Olimpiady, należy ją zgłosić do XII edycji poprzez powyższy formularz.

Jeżeli szkoła została już zgłoszona do XII edycji Olimpiady, prosimy o zalogowanie się w polu po lewej stronie, w celu podania danych uczniów lub wydrukowania zgłoszenia.

***

WAŻNE INFORMACJE DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

1. PROCEDURA. Aby prawidłowo zgłosić szkołę należy:

1-31 października 2016 r. - zgłosić szkołę poprzez powyższy formularz zgłoszeniowy, podając: skład Komisji Szkolnej i dane imienne zawodników, a następnie wydrukować w dwóch egzemplarzach zgłoszenie wygenerowane podczas rejestracji, ostemplować je pieczęcią szkoły i złożyć stosowne podpisy (dyrektora szkoły i przewodniczącego Komisji Szkolnej);

do 31 października 2016 r. włącznie - wysłać jeden egzemplarz zgłoszenia na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego (listem poleconym, priorytetem, decyduje data stempla pocztowego). Nie przyjmujemy zgłoszeń faksem. Drugi egzemplarz przechowuje Komisja Szkolna.

2. KOMISJA SZKOLNA. Informujemy, że można zgłosić tylko jedną Komisję Szkolną z danej szkoły. Komisja składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.

3. DANE UCZNIÓW. Przypominamy, że osoba zgłaszająca powinna posiadać zgody uczniów (w przypadku uczniów pełnoletnich) czy przedstawicieli ustawowych uczniów (w przypadku uczniów niepełnoletnich) na przekazanie ich danych osobowych organizatorowi Olimpiady. Jeżeli szkoła nie posiada jeszcze takich zgód – dla Państwa wygody przygotowaliśmy odpowiednie formularze, która ułatwią zebranie od uczniów danych potrzebnych do zgłoszenia oraz ich zgód na przetwarzanie tych danych (formularz dla osoby pełnoletniej) (formularz dla osoby niepełnoletniej). Zgody przechowuje Komisja Szkolna.

4. OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI UCZNIÓW. W zgłoszeniu należy podać jednego opiekuna merytorycznego każdego ucznia. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady opiekunowi merytorycznemu laureata organizator może przyznać nagrodę w przypadku gdy jest on uprawnionym reprezentantem szkoły laureata. Uprawnionego opiekuna zawodnika wskazuje dyrektor szkoły w zgłoszeniu szkoły do zawodów.

5. LOGIN I HASŁO. Dane do logowania na niniejszej stronie (https://panel.olimpiada.edu.pl) zostaną przesłane na adres e-mail podany przez zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym.

6. ADRESY KOMITETÓW OKRĘGOWYCH. Z adresami Komitetów Okręgowych można zapoznać się tutaj.

7. INSTRUKCJA DO FORMULARZA. Aby prawidłowo wypełnić formularz zapraszamy do zapoznania się z instrukcją do formularza.

8. NAJCZĘSTSZE PYTANIA. Zachęcamy też do zapoznania się z wykazem informacji jakie należy przygotować, by prawidłowo wypełnić formularz oraz z odpowiedziami na inne częste pytania dotyczące procesu zgłoszenia.

9. REGULAMIN ZAWODÓW. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Olimpiady.

10. POTWIERDZENIE OTRZYMANIA TESTÓW. Na niniejszej stronie (https://panel.olimpiada.edu.pl) w dniach 20-28 listopada br. należy potwierdzić otrzymanie przez szkołę testów do eliminacji szkolnych. Prosimy w tym celu zachować login i hasło otrzymane podczas rejestracji. Liczba otrzymanych testów powinna się zgadzać z liczbą zgłoszonych zawodników.

11. PROTOKÓŁ ELEKTRONICZNY. Na niniejszej stronie (https://panel.olimpiada.edu.pl) w dniach od 1 grudnia (godz. 12.00) do 5 grudnia br. (godz. 24.00) będzie udostępniony elektroniczny protokół, do którego należy wpisać wyniki uzyskane przez uczniów podczas eliminacji szkolnych. Prosimy w tym celu zachować login i hasło otrzymane podczas rejestracji.


Z pozdrowieniami,
Organizatorzy Olimpiady Przedsiębiorczości

login icon

Logowanie

Problemy z logowaniem? - kliknij